Menu

KOMMENTAAR / COMMENT

KOMMENTAAR / COMMENT

GROEN EKONOMIE EN DIE WILDBEDRYF

Die minister van waterwese en omgewingsake, Edna Molewa, se bekendstelling van The Green Economy Modelling Report of South Africa in Junie 2013 vestig weer eens die aandag op die vraagstuk of dieselfde of ’n hoër ekonomiese groeikoers in Suid-Afrika bereik kan word met ’n meer volhoubare, billike en veerkragtige ekonomie. Die meer effektiewe gebruik van natuurlike hulpbronne, soos met wildboerdery die geval is, kan grootliks hiertoe bydra.

Marginale landbougebiede wat weens min water, swak grond en negatiewe klimaatsomstandighede nie so ekonomies vir landbou benut kan word nie, is wel ekonomies benutbaar deur middel van wildboerdery. Wild benut beskikbare weiding beter as vee, gebruik minder water en is meer siektebestand. Danksy benutting deur jagters en ekotoeriste en met die voorsiening van wildvleis, lewer wildboerdery ’n groter ekonomiese opbrengs op marginale grond as byvoorbeeld beesboerdery.

Wildboere sowel as jagters is natuurbewuste mense wat toenemend van son- en windenergie gebruik maak. Sonenergie vir waterverhitting en die opwek van elektrisiteit vir aanwending by bosherberge en kampterreine word daagliks meer gebruik. Sonenergie word ook aangewend vir elektriese heinings, waterpompe, beligting en algemene gebruik op plase.

Dit is nie net die regering wat moet kyk na natuurbewaring en die voorsiening van water nie. Nywerhede, die sakewêreld, nieregeringsorganisasies en die breë publiek moet ook ’n groen lewenswyse bevorder.

Daar is verseker ook nog uitdagings wat deur die rolspelers in die wild- en jagbedryf ter harte geneem kan word.

 

GREEN ECONOMY AND THE GAME INDUSTRY

 

The launch of The Green Economy Modelling Report of South Africa by the minister of water and environmental affairs, Edna Molewa, in June 2013 once again draws attention to the question of whether the same or a higher economic growth rate in South Africa can be achieved with a more sustainable, equitable and resilient economy. The more effective use of natural resources, as in the case of game ranching, could contribute to this to a large extent.

 

Marginal agricultural areas that cannot be utilised economically for agriculture because of a scarcity of water, poor soil and negative climatic conditions, can indeed be utilised economically through game ranching. Game animals utilise available grazing better than livestock, use less water and have a higher resistance to disease. Thanks to utilisation by hunters and ecotourists, and the supply of venison, game ranching yields a higher economic return on marginal land than cattle farming, for example.

 

Game ranchers as well as hunters are nature-oriented people who are increasingly using solar and wind energy. Solar energy for heating water and generating electricity is used more and more in bush lodges and camping sites every day. Solar energy is also used for electric fences, water pumps, lighting and general use on farms.

 

Not only government needs to look at nature conservation and the provision of water. Industries, the business sector, nongovernmental organisations and the general public also need to promote a green lifestyle.

 

There are undoubtedly also other challenges which the role players in the game and hunting industry should take to heart.

 

 

Uit die Woord

 

’n Geduldige mens het meer waarde as ’n bedrewe vegter, ’n mens met selfbeheersing meer as iemand wat ’n stad inneem – Spreuke 16:32 

 

 

From the Scriptures

 

Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city – Proverbs 16:32 

 

back to top
FaLang translation system by Faboba
.