Menu

WETGEWING Hoe gemaak met nalatige vuurwapenverlies?

In hierdie artikel kyk ADV WILLEM SMIT na die wetgewing soos vervat onder die Wet op Beheer van Vuurwapens, Wet 60 van 2000, soos van toepassing in gevalle waar ʼn lisensiehouer sy vuurwapen verloor het.

 

In kort, die verlies van ʼn vuurwapen is groot moeilikheid. Sou dit met jou gebeur, beveel ek aan dat die eerste persoon wat jy kontak jou regsverteenwoordiger moet wees, want die inhoud van die verklaring wat jy by die polisie moet aflê na aanleiding van ʼn lisensiehouer se verantwoordelikhede, soos hieronder uitgestip, kan heel moontlik later in regsverrigtinge teen jou as getuienis gebruik word.

Jou regsverteenwoordiger weet ten beste wat die inhoud van sodanige verklaring moet behels.

 

Artikel 120 (8) van Wet 60 van 2000 lees soos volg:

“’n Persoon is skuldig aan ’n misdryf indien hy of sy:

(a) versuim om sy of haar vuurwapen of ’n vuurwapen in sy of haar besit in ’n voorgeskrewe kluis, brandkamer of toestel vir veilige bewaring weg te sluit wanneer sodanige vuurwapen nie aan sy of haar persoon gedra word nie of nie onder sy of haar regstreekse beheer is nie; of

(b) ’n vuurwapen verloor, of andersins besit verloor van ’n vuurwapen, weens daardie persoon se versuim om:

(i) die vuurwapen weg te sluit in die voorgeskrewe kluis, brandkamer of toestel vir die veilige bewaring van ’n vuurwapen;

(ii) redelike stappe te doen om die verlies of diefstal van die vuurwapen te voorkom terwyl die vuurwapen aan sy of haar persoon was of onder sy of haar regstreekse beheer; of

(iii) die sleutels van sodanige kluis, brandkamer of toestel in veilige bewaring te hou.”

 

Artikel 120 (11) van Wet 60 van 2000 bepaal soos volg:

“’n Houer van ’n lisensie, permit of magtiging vir die besit van ’n vuurwapen, en enige ander persoon wat in besit of beheer was van ’n vuurwapen toe dit verlore geraak het of gesteel of vernietig is, en wat versuim om die verlies, diefstal of vernietiging binne 24 uur ná bewuswording van die verlies, diefstal of vernietiging van die vuurwapen aan te meld by die polisiekantoor die naaste aan die plek waar dit plaasgevind het, is skuldig aan ’n misdryf.”

Verdere belangrike artikels onder die wet waarvan kennis geneem moet word, is die volgende:

  • Artikel 103 (1)(a) tot (o) wat handel met Verklaring deur hof van persoon as onbevoeg om vuurwapen te besit in gevalle waar daar ʼn sekere misdryf gepleeg was, veral Subartikel (1)(c) is baie belangrik en lees soos volg: “’n misdryf betreffende die versuim om vuurwapens of ammunisie ooreenkomstig die vereistes van hierdie Wet te berg” en so ook Subartikel (1)(d) wat soos volg lees: “’n misdryf waarby die nalatige hantering of verlies van ’n vuurwapen, terwyl die vuurwapen in sy of haar besit of onder sy of haar regstreekse beheer was, betrokke is”;
  • Artikel 102 wat handel met Verklaring deur Registrateur van persoon as onbevoeg om vuurwapen te besit. Die inhoud van subartikel (1)(d) onder hierdie artikel lees soos volg: “... daardie persoon versuim om die voorgeskrewe stappe te doen vir die veilige bewaring van enige vuurwapen”;
  • Artikel 104 wat handel met “Uitwerking van verklaring van onbevoegdheid”. Die inhoud van subartikel (1)(a) onder hierdie artikel lees soos volg: “Alle bevoegdheidsertifikate, lisensies, magtigings en permitte uitgereik ingevolge hierdie Wet aan enige persoon wat ingevolge artikels 102 [Verklaring deur Registrateur van persoon as onbevoeg om vuurwapen te besit] of 103 [Verklaring deur hof van persoon as onbevoeg om vuurwapen te besit] onbevoeg raak of verklaar word om ’n vuurwapen te besit, hou vanaf die datum van die skuldigbevinding, of die verklaring, na gelang van die geval, op om geldig te wees.” Subartikel (1)(b) bepaal die volgende:

“Ondanks die aantekening van appèl teen die beslissing van ’n hof of die Registrateur, is die status van onbevoegdheid beoog in paragraaf (a) van krag hangende die finalisering van die appèl.” Subartikel (2) lees soos volg:

“’n Persoon wat ingevolge artikel 102 of 103 onbevoeg raak of verklaar word om ’n vuurwapen te besit, moet, binne 24 uur-

alle bevoegdheidsertifikate, lisensies, magtigings en permitte uitgereik aan hom of haar ingevolge hierdie Wet;..., by die naaste polisiekantoor afgee.”

  • Artikel 121 handel met Strawwe – Die maksimum straf vir ʼn oortreding van artikel 120 (8) is vyf jaar en vir artikel 120 (11) tien jaar.

Sake wat gelees kan word waarin ons howe moes besluit rondom die vraag of ’n lisensiehouer nalatig opgetree het met hul vuurwapen, is onder andere dié van S v Robson, S v Hatting 1991 (3) SA 322, S v Opperman (unreported, WLD case No A1351/89) en S v Maja (unreported, TPD case No A2332/87). “The test in a case where a firearm is lost or stolen is in essence that of whether one neither safeguards nor takes reasonable steps to safeguard the firearm as the normal reasonable person is expected to do. The standard of care is to be interpreted as that of the reasonable man who acts with reasonable foresight and not the wisdom of hindsight.” (sien Gunafrica, uitgawe 6)

Adv Willem Smit

Sel: 082 578 7909

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

More in this category: « Oor vlieëniers en jagters
back to top
FaLang translation system by Faboba
.